3 Comments

Summary:

Mushroom Networks has launched a box that essentially bundles up to six different types of broadband lines together for upload speeds of up to 65Mbps. For smaller carriers — businesses strapped for broadband in rural areas that may never get fiber — Mushroom’s Truffle appliance, which […]

Mushroom Networks has launched a box that essentially bundles up to six different types of broadband lines together for upload speeds of up to 65Mbps. For smaller carriers — businesses strapped for broadband in rural areas that may never get fiber — Mushroom’s Truffle appliance, which can sit at the customer site or in a central office, could be their key to speed.

The downstream speed is limited by the combined speed of the T1, cable or DSL lines bundled together, and the upstream speed is limited to the fastest single pipe. Several carriers are testing the appliance, according to Cahit Akin, CEO and co-founder of Mushroom.

You’re subscribed! If you like, you can update your settings

By Stacey Higginbotham

You're subscribed! If you like, you can update your settings

  1. TRUFFLE: Broadband mashup Wednesday, February 13, 2008

    [...] [via] Tags: broadband bonding, Mushroom Networks, Ôå÷íïëïãßá, pestaola, TRUFFLE Broadband Σχετικά posts: Mashup ìå ôá 25 hits ôïõ U.S BillboardÅßíáé õðÝñï÷ï ôï broadband×Üñôçò åêëïãéêþí ôìçìÜôùí: ekloges.co.grÅëëçíéêÜ blogs: Ï ëßâåëïò ãßíåôáé äçìéïõñãéêüôçôá [update]Google mashups áðü ôï Ãñáöåßï Ðåñéâáëëïíôéêþí Ìåëåôþí [...]

  2. Network Computing: Multiple Internet Access Lines bonded In One Device | 10 Daily Things Saturday, October 4, 2008

    [...] [VIA] [...]

  3. Three Startups That Want to Deliver a Fat Mobile Pipe Tuesday, June 30, 2009

    [...] together an article about them. The idea is not new — Mushroom Networks has been bundling wired broadband services into a fatter pipe for over a year, as has Sharedband, but providing fatter and more resilient [...]

Comments have been disabled for this post